Inspecties NEN en SCIOS

Waarom een NEN 3140-inspectie?

Regelmatig vragen klanten ons waar NEN 3140 voor staat en of deze inspectie noodzakelijk is. Het antwoord is ja. Er zijn meerdere redenen om deze inspectie uit te laten voeren. Je wilt en moet volgens de wet je medewerkers beschermen tegen werkrisico’s: jij bent hiervoor aansprakelijk volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Het kan ook zijn dat een verzekering, een lokale overheid of een certificatieschema eisen stelt op veiligheidsgebied.

Continuïteit

Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen. Denk aan stagnatie van de productie, arbeidsongeschiktheid en imagoverlies. Bij een brand komt het regelmatig voor dat een onderneming klanten kwijtraakt voordat de productie weer is opgestart. Ook diverse fouten in elektrische installaties kunnen leiden tot vervelende storingen. Door een juiste analyse van inspectieresultaten kun je maatregelen nemen om deze fouten te voorkomen. Dit kan door procedures en werkvoorschriften te verbeteren, of door leveranciers en medewerkers goed te instrueren. Een integrale aanpak van NEN 3140 maakt elektrische installaties veiliger en bedrijfszekerder.

Arbeidsomstandighedenwet

De algemene verplichtingen van de werkgever staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3). Samengevat luidt deze wet: waar sprake is van een arbeidsverhouding moet de werkgever de veiligheid, gezondheid en het welzijn zo goed mogelijk waarborgen. Hierbij wordt gelet op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Arbowet. Daartoe heeft ze bevoegdheden die variëren van een eis tot naleving, stillegging van het werk tot een geldboete of een proces-verbaal.

Aansprakelijkheid en zorgplicht

Let erop dat jij als werkgever altijd de eindverantwoordelijkheid hebt bij Arbozaken. Je kunt deze verantwoordelijkheid niet delegeren of contractueel verleggen. Overigens kunnen ook werknemers worden aangesproken als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 658) is de zorgplicht van de werkgever vastgelegd. Voor het niet-nakomen van deze plicht kun je aansprakelijk worden gesteld. Ook kan het zijn dat je de ontstane schade moet vergoeden. Bovendien zullen instanties als het UWV en de ziektekostenverzekering hun kosten op je verhalen.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties