It’s all in the name! Een installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is een aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties en arbeidsmiddelen (NEN 3140).

Er mogen meerdere (vaak werknemers) als installatieverantwoordelijke worden aangewezen, maar dit dient wel in een aanwijzingsformulier beschreven te staan.

Uiteindelijk blijft de werkgever eindverantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers conform de Arbowetgeving. De eindverantwoordelijke dient dan ook te worden beschreven in het aanwijzingsformulier en moet uiteindelijk de handtekening zetten onder het geschreven beleid. Als er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, gaat de wetgever ervanuit dat de betreffende werkgever deze rol voor haar rekening neemt.

Welke taken kunnen onder een installatieverantwoordelijke vallen?

 • Het inschatten en inkaderen van gevaar door elektrotechnische oorzaak.
 • Het spanningsloos maken van (een gedeelte van) de elektrische installatie.
 • Het maken van beleid wie in welke ruimte aanwezig mag zijn.
 • Het maken van procedures m.b.t. de bediening en herkenbaarheid van elektrische installaties.
 • Het instant houden van de elektrische installatie.
 • Onderhoudscontracten afsluiten en toezien op juiste uitvoering.
 • Revisies (laten) aanmaken en actueel houden.
 • Toestemming geven aan derde welke aan de elektrische installatie komen werken.
 • Beleid schrijven binnen welke kaders derden dienen te werken aan de elektrische installaties.

Installatieverantwoordelijke extern gedelegeerd

De installatieverantwoordelijke (IV) mag naar een elektrotechnisch installatiebedrijf zoals EPM. Gedelegeerd wil zeggen dat wij als “deskundige” de IV kunnen ondersteunen. Een IV hoeft namelijk geen kennis te hebben van de techniek. Een werkverantwoordelijke moet wel beschikken over deze kennis.

Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd en moet ondertekend worden door de werkgever en de gedelegeerde. Ook dit kun je vastleggen in het handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek NEN 3140. NEN 3140 schrijft voor dat voor elke installatie een IV moet worden aangewezen. De IV is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering. De IV moet zich dus bezig houden met de veiligheid van de mensen die bij de bedrijfsvoering van de installatie betrokken zijn.

Aan welke eisen moet een IV voldoen?

De IV moet minimaal het niveau hebben van een middelbare vakopleiding in de energietechniek. Dit kan ook worden aangevuld door het volgen van een opleiding of cursus.

In dergelijke opleiding of cursus leert een installatieverantwoordelijke over:

 • Het veilig spanningsloos maken van installaties.
 • NEN 3140 en Arbowetgeving.
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid van een IV.
 • Het juist inzetten en gebruiken van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en gereedschappen die nodig zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het inschatten van gevaren en risico’s m.b.t. het werken aan elektrische installaties.
 • Het beheren van installaties volgens de voorgeschreven voorschriften.
 • Het veilig uitvoeren van werkzaamheden (incl. het uitbesteden van werkzaamheden).
 • Het opstellen van werkprocedures en processen.
 • Het veiligstellen van spanning voerende installaties.

Ook interessant

Share this post

Comments

3

 • Ebel Kroon

  Wij hebben op dit moment geen IV-er binnen ons bedrijf.
  Graag komen wij met u in contact om te bespreken wat u hierin kunt betekenen.

  Beantwoorden
 • Alexander Vinke

  Goedemiddag. Wij hebben wel een elektromonteur in dienst en die heeft een aanwijzing als VP-er. We hebben echter niet echt een installatieverantwoordelijke. Nu kan ik deze rol wellicht op mij nemen omdat ik bezig ben met het ARBO beleid en daarbij ook het NEN3140 aanwijsbeleid. Ik heb echter als vooropleiding een middelbare procestechniek opleiding, aangevuld met REWIC A en REWIC HWTK. De laatste 2 zijn branche specifieke opleidingen voor het werken op energiecentrales. Als hoofdwerktuigkundige. Electrotechniek is wel een onderdeel van deze opleidingen. Als VOP-er ben ik al lang actief geweest (zekeringen trekken, afkoppelen van elektro motoren etc.) Ervaring genoeg maar de vraag is of ik als installatie verantwoordelijk kan en mag optreden. Voldoet mijn vooropleiding?

  Beantwoorden

Laat een reactie achter